一年级语文拼音练习题

2022年8月24日07:44:15一年级语文拼音练习题已关闭评论


    学拼音,最主要的意义不是解决听说,而是解决阅读。拼音,帮助孩子在阅读时,把视觉印象和听觉印象结合起来。孩子阅读的时候,如果很多字词都不会念,那么书也读不下去。下面就给大家带来一年级语文拼音练习,希望对你们有所帮助。
    一年级语文拼音练习
    一、给下面的字母、音节分类。
    yun anɡ in un zh r si enɡ yuan
    onɡ ch en an inɡ yin ün ri y
    声母:___________________
    前鼻韵母:___________________
    后鼻韵母:___________________
    整体认读音节:___________________
    二、照样子,组拼音。
    p—à→(pà)
    q—ü--ǎn→( )
    l—üè→( )
    ch—u--ō→( )
    三、照样子分解音节。
    mǐ→(m)—(ǐ)
    ɡē→( )—( )
    zá→( )—( )
    tù→( )—( )
    xú→( )—( )
    qǔ→( )—( )
    jǔ→( )—( )
    gù→( )--( )
    lún→( )—( )
    zhōu→( )—( )
    juàn→( )—( )—( )
    一年级语文拼音练习
    一、熟读下列音节。(尽量直呼,不行就拼读)
    zú cì cā sú zǐ zá
    sè sǐ zé jī cǐ sà
    cè zā sì sù zì cù
    qǐ zǔ zū cī sū zē
    二、熟读下列音节词。
    zú jì fù zé zǐ sè zì mǔ
    zǔ fù lā sà sù dù cí qì
    tǔ sī zì jǐ zì sī zǐ nǚ
    三、读准句子。
    1、zǔ fù hé zǔ mǔ cā bō li.
    2、lì li hé nà nɑ dú zì mǔ.
    注意:下面加横线的是整体认读音节,只能直呼,不能拼读。
    要求:读5遍以上,读熟读准。
    用心读了( )遍,最快用时( )分( )秒
    家长签名( )老师评价( )
    一年级语文拼音练习
    一、熟读下列音节。(尽量直呼,不行就拼读)
    dǎ lì tú nī lā tǔ lǚ
    nǐ dá lù tí dū tà nǚ
    lù dǐ ná tù lǎ dà lī
    dí nǔ lǔ tī dǔ né dú
    二、熟读下列音节词。
    dì di dà mǐ mǎ lù là bǐ
    má là nǎ lǐ nǔ lì tà bù
    lǘ pí dà dì dǎ bǎ dì tú
    dù pí tè dì tí mù dà lù
    要求:至少读5遍,读熟读准。
    我读了( ),最快用时( )分( )秒
    家长签名( )老师评价( )
    注意:请家长督促孩子保管好每次发下来的拼音纸,以后备用。
    一年级语文拼音练习
    一、熟读下列带调音节。
    qí jǐ xī qǔ xú jù jí
    ɡǔ dù xǔ qǐ jù xì pí
    qū jì pú qī xí lǘ tǔ
    二、熟读下列音节词。
    jī jí dà mǐ lā jī qǐ lì
    kè qi ɡù kè pí qì jǔ qǐ
    dà hé ɡē qǔ jī mù jià qī
    hú xū jī qì mǔ jī dì qū
    三、读句子。
    bó bo hé bà baxià qí.
    要求:读5遍以上,读熟读准。
    用心读了( )遍,最快用时( )分( )秒
    家长签名( )老师评价( )
    一年级语文拼音练习
    一、熟读下列音节。(尽量直呼,不行就拼读)
    kǎ hú kā ɡǔ ɡù kū
    hù ɡá kù hǔ kǔ ɡē
    hē ké ɡè hā kè ɡū
    二、熟读下列音节词。
    dǎ ɡǔ bá hé hú li ɡǔ lì
    bù ɡǔ kě lè mó ɡu hé mǎ
    hè kǎ hǔ pí há mɑ lè he he
    lì kè ɡū fu dà ɡē ɡū lu lu
    要求:至少读5遍,读熟读准。
    用心读了( )遍,最快用时( )分( )秒
    家长签名( )老师评价( )
    注意:请家长督促孩子保管好每次发下来的拼音纸,以后备用。
    一年级语文拼音练习
    一、熟读下列音节。(尽量直呼,不行就拼读)
    bǎ pò mì fú bǒ mī pā pǔ
    pó bǐ má mù bí pō fū fà
    bō pù mǐ fá bù mǎ pà pī
    pí bó mǔ mò bǔ pī fǔ fó
    二、熟读下列音节词。
    pí fū bó bo pí pɑ bó fù
    fá mù pá pō mù mǎ fǔ mō
    mā mɑ mù fá mó fǎ mù bù
    fù mǔ pù bù bù fá
    要求:至少读5遍,读熟读准。
    我读了( ),最快用时( )分( )秒
    家长签名( )老师评价( )
    注意:请家长督促孩子保管好每次发下来的拼音纸,以后备用。
    一年级语文拼音练习
    一、把下面音节按要求分类
    yuán běi diǎn shū zhuō yún yuè xiǎnɡ yǔ
    zhǐ xiào fēnɡ shí ɡuānɡ chuánɡ chí wǔ
    xīnɡ yī tái zì kě bō huàn wèn kāi jiào
    整体认读音节:_______________________________
    三拼音节:___________________________________
    二、下列音节的标调哪种是正确的,在后面的括号里打“√”。
    xié( ) shǔi( ) niú( ) hǔan( )
    xíe( ) shuǐ( ) níu( ) huǎn( )
    què( ) bái( ) léi( ) zhúo( )
    qùe( ) baí( ) leí( ) zhuō( )
    一年级语文拼音练习
    一、 熟读下列音节。(注意:下面加横线的是整体认读音节,只能直呼,不能拼读。)
    yí yā yǐ wā wǔ yá yù yì wà wō
    yī wū wú yà yǔ wù wǒ yū yú yǎ
    二、熟读下列音节词。(要求:至少读5遍,读熟读准。)
    wū yā yǔ yī wá wɑ yǎ yǔ bǐ yì bǐ
    ā yí kě wù yì qǐ bǔ yú xǐ yī fu
    xì jù yú xiā suǒ yǐ yā zi xià dà yǔ
    三、读准句子。(要求:读5遍以上,读熟读准。)
    yí ɡè xià wǔ,huā hua hé bà bɑ qù hé li zhuō yú. huā hua ná zhe yí ɡè hé zi,
bà bɑ tí zhe yì bǎ yú chā。 bà bɑ ná yú chā chā yú, huā hua zhuō le xǔ duō dà
xiā。
    四、在拼音格中写下列音节词。(每个词抄3遍。注意拼音格式。)
    yú cì wū zi wā ɡǔ wō li yā zi
    一年级语文拼音练习
    一、 默写六个单韵母。
    二、 按顺序默写二十三个声母。
    三、 按要求分类写下来。
    a 、g 、u、 t、 m、 e 、r、 ü、 p、 i 、c、 o
    单韵母:
    声母:
    四、 照样子写音节。
    b—ù →( bù ) zh—è→( ) n—ǚ→( ) h—u—à→( )
    x—ǜ→( ) d—u—ǒ→( ) q—ǜ→( ) z—u—ō→( )
    五、 给下面的字连正确的读音。
    yú  má  yá  hé tǔ mù pí zhú huǒ shí
    土  鱼 火  麻  牙  禾  目  石  竹 皮
    五、读一读,按要求分类写下。
    p  iu  zi  sh  w ying ie  k yi wu  er nu  en yuan
    声母:
    韵母:
    整体认读音节:
    六、下列音节的标调哪种是正确的,在后面的括号里打“√”。
    xié( ) shǔi( ) niú( ) hǔan( )
    xíe( ) shuǐ( ) níu( ) huǎn( )
    què( ) bái( ) léi( ) zhúo( )
    qùe( ) baí( ) leí( ) zhuō( )
    一年级语文拼音练习
    bǎi huā qí fàng hóng huā lǜ yè huā cǎo shù mù qīn péng hǎo yǒu
    (    ) (    ) (    ) (    )
    quán xīn quán yì sān xīn èr yì shí quán shí měi qiān shān wàn shuǐ
    (    ) (    ) (    ) (     )
    qiān jūn wàn mǎ shān qīng shuǐ xiù dōng xī nán běi huā niǎo yú chóng
    (    ) (     ) (   ) (     )
    gōng gòng qì chē chūn xià qiū dōng bīng tiān xuě dì gè zhǒng gè yàng
    (    ) (    ) (    ) (     )
    gè bù xiāng tóng miàn dài xiào róng chéng qiān shàng wàn wàn xiàng gēng
xīn
    (    )(    ) (     ) (     )
    kāi mén jiàn shān xí yǐ wéi cháng yì chéng bú biàn yí chàng yí hè
    (    ) (    ) (    ) (    )
    shí wàn huǒ jí lì bù cóng xīn wǔ guāng shí sè wǔ hú sì hǎi
    (    ) (    ) (    ) (    )
    bù yóu zì zhǔ bú dòng shēng sè shào nián lǎo chéng fēng yǔ tóng zhōu
    (   ) (    ) (     ) (     )
    fēng chuī cǎo dòng xīn píng qì hé sì miàn bā fāng bái shǒu qǐ jiā
    (     ) (    ) (    ) (    )
    niǎo yǔ huā xiāng ěr mù yì xīn xiān jiàn zhī míng chūn fēng dé yì
    (    ) (   ) (     ) (    )
    qián wú gǔ rén dé cùn jìn chǐ jǐng jǐng yǒu tiáo
    (    ) (    ) (     )
    dōng tiān dōng fēng dōng guā dōng fāng zuò wèi zuò xià huáng sè
    (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  )
    gāo xìng liàng guāng lì liàng míng liàng liáng fēng fēi cháng
    (  ) (   ) (  ) (   ) (   ) (   )
    cháng duǎn rén xíng dào zhī dào dào lù dào jiā dào chù pǎo dào
    (   ) (   ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  )
    rèn zhēn ràng kāi kāi huì kāi guān jǐng shuǐ zhōng wǔ wǔ hòu
    (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  )
    niú nǎi fàng niú kàn jiàn gān bèi huà huà tòng huà hé qǐ lái
    (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  )
    wǒ hé nǐ hé shuǐ hé miáo tài yáng dà dì shēng qì qì chē qì shuǐ
    (  ) (  ) (  ) (  ) ( ) (  ) (  ) (  )
    kōng qì xiāng qì jiā xiāng tiào gāo táo shù yuǎn jìn jìn chū
    (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  )
    gōng rén gōng yuán guǒ yuán huā yuán cǎo yuán píng yuán yí gè
    (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  )
    gè wèi gè zhǒng shàng wǎng lái wǎng ér tóng tóng nián gòng tóng
    (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  )
    xià rén yú xiā yīn wèi bàn fǎ zhǎo dào wǒ men zài jiàn zài sān
    (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  )
    tīng shuō shuō huà jǐ suì jié rì jiào shēng xiào shēng bāng máng
    (  ) (  ) ( ) (  ) (  ) (  ) (  )
    duō shǎo nǐ men xǐ yī sǎo dì fù mǔ xiě zì wán quán shōu qǐ
    (  ) (  ) ( ) (  ) (  ) ( ) (  ) (  )
    yé ye bà ba nǎi nai mā ma jiě jie nǚ hái zǎo shàng chū qù
    ( ) ( ) (  ) ( ) (  ) (  ) (  ) (  )
    yǔ wén lián qǐ lái yí dìng fāng xiàng yǐ hòu gèng hǎo zhǔ yì
    (  )(   ) (  ) (   ) ( ) (  ) (   )
    zǒng gòng gān jìng tóng xué zhuān xīn zhuān jiā cái gàn gāng cái
    (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  )
    nián jí shào xiān duì mǎ yǐ qián hòu kōng jiān fáng jiān shí jiān
    (  ) (   )(  ) (  ) (  ) (  ) (  )
    shù lín guān bì lì zhèng shì fēi huā duǒ fēi jī sòng xíng lù guò
    (  ) (  ) (  )(  ) (  ) ( ) (  ) (  )
    guò lái jiè shū pà shuǐ gēn zhe zuì hòu kě ài kě yǐ shí tou
    (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) ( ) ( ) (  )
    xǔ duō bié rén dōu shì zuò gōng diǎn tóu zhào piàn shā zi
    (  )(  ) (  ) (  )(  )(  ) (  )
    hǎi miàn dà qiáo zhú lín jūn duì wàng le xiǎng niàn qīn ài kuài lè
    (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (   )(  )(  )
    lǎo shī xīn fáng zi lěng dàn rè qíng chuī fēng jī lā yì bǎ shēng huó
    (  ) (   ) (  ) ( ) (   ) (  ) (  )
    zhòng tián chī kǔ sòng gěi lián xì huǒ bàn fēn kāi bú yào méi yǒu
    (  ) (  )(  ) (  )(  )(  ) ( ) (  )
    jiāng shān cháng jiāng xī hú xīng xing xià xuě jiù shì pí qiú
    (   )(   )(  )(  ) (  ) (  ) (  )
    lán huā zháo jí jí máng pí dài dài lù chū míng yǒu míng yè wǎn
    (  ) (  ) (  )(  ) (  )(  ) (  ) (  )
    fā míng wán chéng shén me biàn huà miàn tiáo yì tiáo hé tiào dòng
    (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  )